مقاله عوامل موثر در اجراي طرح مدارس هوشمند از ديدگاه مديران دبيرستان هاي استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۷۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در اجراي طرح مدارس هوشمند از ديدگاه مديران دبيرستان هاي استان مازندران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح مدارس هوشمند
مقاله يادگيري الکترونيک
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درطرح مدارس هوشمند، از يادگيري الکترونيک استفاده مي شود که نشان دهنده يادگيري نوين است. مدارس هوشمند، مدارس الکترونيکي هستند و هدف اين مدارس ايجاد يک ساختار منطقي و مناسب براي تلفيق فناوري اطلاعات و ارتباطات و محتواي دروس به صورت هوشمند است به نحوي که فناوري اطلاعات و ارتباطات به صورت اساسي مبناي يادگيري قرار گيرد هدف اصلي اين پژوهش شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر در اجراي طرح مدارس هوشمند است اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، توصيفي (زمينه يابي) است. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه مديران دبيرستان هاي استان مازندران ( (N=825است. بر اساس روش نمونه گيري تصادفي ساده تعداد ۲۶۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. با اجراي پرسش نامه هاي محقق ساخته ضريب اعتبار آن ۰٫۸۹به دست آمد، اطلاعات لازم جمع آوري شد. نتايج حاصل از اجراي آزمون هاي آماري T تک نمونه اي و تحليل واريانس يك طرفه حاکي از آن است كه بستر سازي مناسب و خلق محيط متناسب با فناوري اطلاعاتي و ارتباطي و وجود برنامه ريزي آموزشي متناسب با فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس، تربيت و آموزش نيروي انساني ماهر در استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و وجود امکانات و منابع مالي از مولفه هاي اصلي براي اجراي طرح است. در ترتيب اولويت بر اساس جنسيت آموزش مهارت هاي عملي و استفاده از فناوري در زنان عامل موثر نسبت به مردان است. در پايان پيشنهادها و توصيه هاي کاربردي براي اجراي طرح ارايه شده است.