مقاله عوامل موثر در اعتماد سياسي: پيمايشي ميان دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهشنامه علوم سياسي از صفحه ۱۷۹ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در اعتماد سياسي: پيمايشي ميان دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله اعتماد سياسي
مقاله عام گرايي
مقاله ارزش هاي مادي و غيرمادي
مقاله دينداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي ابوتراب
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي نيا سياوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مطالعه حاضر بررسي عوامل موثر در اعتماد سياسي دانشجويان و چگونگي تاثير عواملي چون دينداري، عام گرايي، مشاركت در انجمن هاي دولتي، ميزان ارزش هاي مادي و غيرمادي، ميزان استفاده از رسانه ها و دينداري بر اعتماد سياسي دانشجويان بوده است. در همين راستا يافته هاي تحقيق نشان مي دهد ۳۷ درصد دانشجويان داراي اعتماد سياسي بوده اند. همچنين نتايج نشان مي دهد متغيرهاي دينداري، ارزش هاي مادي و فرامادي، استفاده از رسانه ها و دينداري، رابطه معني داري با اعتماد سياسي دانشجويان داشته اند.