مقاله عوامل موثر در «انسجام گروهي» و ارتباط آنها با «پرخاشگري» و «افكار خودكشي» در سربازان وظيفه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله طب نظامي از صفحه ۲۳۷ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در «انسجام گروهي» و ارتباط آنها با «پرخاشگري» و «افكار خودكشي» در سربازان وظيفه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسجام گروهي
مقاله پرخاشگري
مقاله افكار خودكشي
مقاله سرباز وظيفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متيني صدر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي نيا رضا
جناب آقای / سرکار خانم: گلزاري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي اسمرود فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علي
جناب آقای / سرکار خانم: صرامي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: نقش انسجام گروهي در بهبود روحيه و عملكرد نيروهاي نظامي در تحقيقات تاييد شده است. از سوي ديگر، پرخاشگري و خودكشي در اين نيروها به خصوص در سربازان وظيفه به دليل مسلح بودن آنان يكي از مشكلات رايج اين سازمان هاست. البته، پرخاشگري و خودكشي، رخدادي لحظه اي نيستند و از فكر شروع شده و سپس به طرح و نقشه و اجرا مي رسند. به منظور پيشگيري از پرخاشگري و افكار خودكشي ابتدا بايد عوامل باز دارنده و تسهيل كننده آن را بررسي نمود. هدف از اين تحقيق، بررسي عوامل انسجام گروهي و ارتباط آن با پرخاشگري و افكار خودكشي در سربازان وظيفه بود.
روش ها: اين مطالعه زمينه يابي و كاربردي در كليه سربازان وظيفه يكي از نيروهاي نظامي انجام شد و ۲۳۷ سرباز به روش طبقه اي انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش پرسش نامه انسجام گروهي «سي بلد و كلي»، پرسش نامه پرخاشگري «هيوسمان، ميلر و زللي» (فرم اصلاح شده)، مقياس افكار خودكشي بك و پرسش نامه اطلاعات دموگرافيك محقق ساخته بود. يافته ها با ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميان عوامل انسجام گروهي، پرخاشگري و افكار خودكشي همبستگي معني داري وجود داشت، ولي براي پيش بيني از اعتبار لازم برخوردار نبود. بنابراين، مدل خطي در رگرسيون چندمتغيري تحقيق داراي برازش مطلوب نبود.
نتيجه گيري: عوامل انسجام گروهي در كنترل پرخاشگري و افكار خودكشي در سربازان وظيفه تعيين كننده نيستند.