مقاله عوامل موثر در بروز ناهنجاري هاي ماژور در نوزادان متولد شده در مرکز آموزشي – درماني الزهرا تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله پرستاري و مامايي از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در بروز ناهنجاري هاي ماژور در نوزادان متولد شده در مرکز آموزشي – درماني الزهرا تبريز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناهنجاري هاي مادرزادي ماژور
مقاله نوزاد
مقاله مورد – شاهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهنازي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: آذري سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ناهنجاري هاي مادرزادي از علل مهم معلوليت و مرگ و مير نوزادان مي باشند. تولد يک نوزاد با ناهنجاري هاي مادرزادي علاوه بر ايجاد مشکلات عاطفي بر والدين مستلزم صرف هزينه هاي بالا هست. ناهنجاري ها داراي علل کروموزومي و محيطي هستند.
لذا اين مطالعه با هدف تعيين عوامل موثر در بروز ناهنجاري هاي ماژور در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشي – درماني الزهرا (س) تبريز در متولدين سال ۱۳۸۶ در بيمارستان الزهرا (س) تبريز انجام گرفت.
مواد و روشها: در اين مطالعه مورد – شاهدي تعداد ۳۳۳ نوزاد داراي ناهنجاري هاي آشکار مادرزادي که در سال ۱۳۸۶ در بيمارستان الزهرا (س) تبريز متولد شده بودند با ۶۶۶ نوزاد فاقد ناهنجاري که از نظر برخي مشخصات اجتماعي – فردي با هم جور بودند، مورد مقايسه قرار گرفتند. نمونه ها در گروه مورد به روش در دسترس و در گروه شاهد به روش تصادفي انتخاب شدند. اطلاعات مورد نظر به وسيله پژوهشگر و از طريق مصاحبه و ثبت در پرسشنامه جمع آوري شدند. تجزيه و تحليل با نرم افزار Spss/ver13 و آزمون هاي t مستقل و کاي دو انجام شد.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که شايع ترين ناهنجاري هاي مادرزادي به ترتيب مربوط به دستگاه اسکلتي (۲۸٫۸۳%)، دستگاه ادراري – تناسلي (۲۸٫۲۳%)، دستگاه عصبي (۹٫۳۱%)، ناهنجاري هاي کروموزومي (۸٫۷۱%) و دستگاه گوارش (۶٫۶۱%) بود. نتايج پژوهش نشان داد که والدين ۲۵ درصد نوزادان ناهنجار رابطه فاميلي داشتند در حالي که اين ميزان براي نوزادان سالم ۱۵٫۹ درصد بود که اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (P=0.004). همچنين نتايج نشان داد که بين وجود ناهنجاري هاي مادرزادي با بيماري مادر در دوران حاملگي، جنس نوزاد، تعداد حاملگي، سابقه سقط، مراقبت در دوران حاملگي، دريافت مولتي ويتامين و فروس سولفات، مصرف دارو طي بارداري و نوع زايمان ارتباط معني داري وجود داشت (P<0.05). همچنين ميانگين وزن نوزاد، سن حاملگي و آپگار دقيقه اول و پنجم در دو گروه اختلاف معني داري داشت.
بحث و نتيجه گيري: نتايج نشان داد که ازدواج فاميلي، بيماري مادر در دوران حاملگي، تعداد حاملگي، سابقه سقط، مراقبت در دوران حاملگي، نوع زايمان به طور معني داري در نوزادان ناهنجار بيشتر از نوزادان سالم بود. لذا آموزش خانواده و جوانان مبني بر خطر ازدواج فاميلي، ضرورت رعايت موارد خاص در طي حاملگي و انجام مرتب مراقبت هاي دوران بارداري، ضروري به نظر مي رسد.