مقاله عوامل موثر در ترخيص بيماران با رضايت شخصي در مركز آموزشي درماني شهيد رجايي قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان) از صفحه ۴۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در ترخيص بيماران با رضايت شخصي در مركز آموزشي درماني شهيد رجايي قزوين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترخيص با رضايت شخصي
مقاله بيمار
مقاله بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحدت شقايق
جناب آقای / سرکار خانم: حسام سميه
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابيان فردين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از آنجا كه بيمارستان مسوول تامين سلامت بيماران مراجعه كننده به آن مي باشد و كيفيت خدمات بيمارستاني بر اساس نيازها و رضايت بيماران ارزيابي مي شود، ارزشيابي بر اساس نظر بيماران و رضايت آنها از خدمات ارايه شده به دليل رقابتهاي درماني بيمارستانها و پذيرش بيشتر بيمار در سالهاي اخير رونق بيشتري يافته است. مي توان گفت كه يكي از معضلاتي كه در پي نارضايتي بيماران ايجاد مي شود، ترخيص بيمار با رضايت شخصي است، كه در نهايت موجب ركود كارها و وضعيت نامناسب مالي مراكز شده و صدمات جبران ناپذيري به بيمارستانها وارد مي سازد.
هدف: هدف اين مطالعه تعيين عوامل موثر در ترخيص بيماران با رضايت شخصي مي باشد.
روش کار: پژوهش حاضر به روش مقطعي در پاييز سال ۱۳۸۸ به منظور بررسي علل ترخيص بيماران با رضايت شخصي در بيمارستان شهيد رجايي قزوين انجام گرفت. جامعه آماري اين پژوهش شامل همه بيماراني (۳۳۰ نفر) بود كه در طول دوره پژوهش بيمارستان را با ميل شخصي ترك کردند. جمع آوري داده ها بر اساس چك ليست بوده و براي تحليل داده ها از نرم افزار آماري  SPSSو روش هاي آمار توصيفي استفاده گرديد.
نتايج: از بين كليه بخشهاي بيمارستان، بخش تحت نظر با ۵۹٫۳ درصد و بخش اورژانس با ۲۳٫۳ درصد بيشترين آمار ترخيص با رضايت شخصي را داشته اند. ۱۲ درصد از بيماران اظهار مي كردند كه بهبودي نسبي و كاملي در هنگام دادن رضايت براي ترخيص بدست آورده اند. زمان ترخيص اكثريت بيماران ترخيص شده با ميل شخصي (۷۶%) عصر و شب بوده است و ۳۸٫۶ درصد بيماران بيشترين نارسايي در رسيدگي به بيماران را مربوط به شيفت شب مي دانستند. مهمترين دليل ترخيص با رضايت شخصي بيماران به ترتيب اولويت، عبارتند از: نارضايتي از خدمات پزشكي ۳۳ درصد، پيشنهاد پزشكان۲۷٫۵  درصد و نارضايتي از امكانات و تجهيزات  12.7درصد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده، مي توان گفت كه ارتقا سطح كيفيت خدمات پزشکي و امکانات درماني مي تواند محيطي خوشايند را براي بيماران فراهم نموده و درنهايت باعث افزايش رضايت بيماران و درنتيجه کاهش ميزان ترخيص با ميل شخصي گردد.