سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد نوروزی قزوینی – شرکت برق منطقه ای تهران قسمت برق فارابی

چکیده:

انرژی برق در مجموعه کلی انرژی مورد نیاز برای جامعه از ویژگی خاصی برخوردار است . این ویژگی در زمینه نیاز به جذب سرمایه فوق العاده جهت راه اندازی و توسعه و بهره برداری در رشته صنایع مربوط به تهیه این انرژی می باشد . سرمایه گذاری در این رشته از صنعت که منبعث از تمایل به مصرف این انرژی در جامعه می باشد، بایستی از طریق کاهش گرایش به مصرف غ یر ضروری این انرژی و هدایت مصرف آن به سمت مصارف حقیقی محدود گردد . مسلماً با تحدید سرمایه گذاری در ا ین رشته ( که در ا ثر حذف مصارف غیرضروری و جانشینی انواع انرژی کم هزینه ایجاد خواهد شد ) اقتصادکلی جامعه این امکان را خواهد یافت تا با حجم بی شتر در سایر بخشهای اقتصادی سرمایه گذاری نماید .
بنابراین سیاست گذاری الگوی تولید و مصرف مخصوصاً در زمینه انرژی برق برای جامعه که هر ۲۰ سال جمعیت آن دو برابر می شود احت یاج به دقت مخصوصی دارد تا بتوان تقاضای آینده جامعه را در کلیه زمینه ها از طریق سرمایه گذاری داخلی و افزایش توان تولیدی کشور تامین نمود