مقاله عوامل موثر در تولد نوزادان با آپگار پايين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در تولد نوزادان با آپگار پايين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درجه بندي آپگار
مقاله عوامل جنيني
مقاله عوامل مادري
مقاله نوزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسينيان ذكريا محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي ريسمانچي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شاهدي فر نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: شهام فر جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: تقريبا ۹ درصد از تمام زايمانها به مراقبت خاص يا شديد نوزادي نياز دارند. براي بررسي سيستميک فوري نوزاد تازه متولد نمره آپگار روشي عملي و مناسب بوده است و براي پيش بيني ميزان بقا در دوره نوزادي کمک کننده است. با توجه به شيوع بالاي نوزادان پرخطر، مطالعه حاضر به بررسي علل بروز آپگار پايين در نوزادان تازه متولد شده پرداخته است.
روش بررسي: طي يک مطالعه تحليلي بصورت تصادفي بر روي ۱۵۰ نوزاد با نمره آپگار پايين (نوزادان متولد با نمره آپگار کمتر از ۷) و ۱۵۰ نوزاد با نمره آپگار بالا انجام شد. در مطالعه حاضر، نمونه مورد بررسي بصورت تصادفي از بخش نوزادان بيمارستان الزهرا تبريز انتخاب شد که بزرگترين بيمارستان زنان و زايمان و مرکز ارجاع سطح سوم شمالغرب کشور مي باشد.
يافته ها: مطالعه حاضر نشان داد که از جمله مهمترين عوامل موثر در بروز آپگار پايين در نوزادان گروه آپگار پايين در مقايسه با گروه آپگار بالا به ترتيب شامل زايمان پره ترم (۴۸٫۶% در مقايسه با ۱۱٫۳%، P<0.001)، وجود آنومالي هاي مادرزادي (۲٫۶۶% در مقايسه با ۲۶، P<0.001)، انجام بيهوشي عمومي در زايمان سزارين (۱۰٫۴% در مقايسه با ۳۲٫۸%، P=0.006)، زايمان با واکيوم (۰٫۷% در مقايسه با %۸،P=0.002 )، قرار گرفتن غيرطبيعي جنين (۴٫۷% در مقايسه با ۱۷٫۳%، P<0.001)، زايمان طول کشيده (۳٫۳% در مقايسه با ۱۶٫۷%، P<0.001)، دکولمان جفت (صفر درصد در مقايسه با ۱۵٫۴%، P<0.001)، پارگي زودرس پرده هاي جنيني (۳٫۳% در مقايسه با ۱۹٫۳%، P<0.001) مي باشد.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي مطالعه حاضر بروز نمره آپگار دقيقه اول پايين نوزادي با عوامل خطر مهم جنيني – نوزادي، مادري داراي ارتباط قوي مي باشد. اصلي ترين و شايعترين عوامل مرتبط با نمره آپگار پايين زايمان پره ترم و انجام بيهوشي عمومي در زايمان سزارين مي باشد. دستاوردهاي بررسي حاضر حاکي از آن است که پيشگيري از زايمان هاي پره ترم و ترويج زايمان واژينال و استفاده از بي حسي نخاعي به جاي بيهوشي عمومي در سزارين ها تا حد زيادي از تولد نوزادان با نمره آپگار پايين جلوگيري مي کند.