مقاله عوامل موثر در جذب جوانان براي عضويت در جمعيت هلال احمر مطالعه موردي: كلانشهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در امداد و نجات از صفحه ۸ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در جذب جوانان براي عضويت در جمعيت هلال احمر مطالعه موردي: كلانشهر تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان ‌هاي امدادي
مقاله مشاركت
مقاله جذب
مقاله سازماندهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفابخش محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تشكل‌ هاي امداد‌رساني، بايد در صدد راه‌ هايي برآيند تا بتوانند مشاركت را به يک هنجار فرهنگي تبديل كنند. هدف از مطالعه حاضر، بررسي عوامل موثر در جذب دانش ‌آموزان، دانشجويان و جوانان براي عضويت در سازمان جوانان جمعيت هلال احمر مي ‌باشد.
روش‌ ها: در اين مطالعه مقطعي حجم نمونه شامل ۳۸۱ نفر عضو سازمان جوانان جمعيت هلال احمر شهر تهران هستند كه از اين تعداد ۲۲۰ نفر در شاخه دانش ‌آموزي، ۸۸ نفر در شاخه دانشجويي و ۷۳ نفر در شاخه جوانان قرار داشتند. اطلاعات مورد نياز از طريق رجوع به اطلاعات موجود، اطلاعات ثانويه، مشاهده مستقيم، مصاحبه نيمه متمركز و تكميل پرسشنامه جمع ‌آوري شد.
يافته ‌ها: ميزان تمايل به مشاركت در فعاليت‌ هاي امداد‌رساني با سن، جنس، پايگاه اجتماعي – اقتصادي خانواده، تنوع الگوهاي جذب، پاداش حاصل از مشاركت، رضايت از عضويت، حصول اطمينان نسبت به نتايج و پاداش حاصل از مشاركت، احساس عدم كارآيي عضو، افزايش ميزان آگاهي و اطلاعات عمومي نسبت به فرهنگ ايمني و آمادگي، اعتقاد به آسيب ‌پذيري كشور در مقابل سوانح، افزايش ميزان آگاهي از اهداف سازمان و اطلاع‌ رساني مناسب در خصوص لزوم مشاركت رابطه معني داري داشت.
نتيجه‌ گيري: مشاركت در فعاليت ‌هاي امدادي به خصوص در سطوح جوانان با عوامل متعددي در ارتباط است كه لزوم توجه به اين موارد در برنامه ‌ريزي ‌هاي مسوولان مي ‌تواند كمک موثري در جذب و نگهداري اعضا باشد.