مقاله عوامل موثر در خوداثرمندي والديني مادران کودکان ۶-۲ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۴۸۳ تا ۴۹۵ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در خوداثرمندي والديني مادران کودکان ۶-۲ ساله
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس والديني
مقاله پيوند والديني
مقاله حمايت اجتماعي
مقاله خوداثرمندي والديني
مقاله عزت نفس
مقاله مشکلات رفتاري و مادران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسيان كارينه
جناب آقای / سرکار خانم: اناري آسيه
جناب آقای / سرکار خانم: فتح آبادي محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي عوامل موثر در خود اثرمندي والديني مادران کودکان ۶ ۲ ساله است. اين مطالعه در زمره مطالعـات توصيفي ـ پس رويدادي قرار دارد. بدين منظور پس از انتخاب خوشه اي چندمرحله اي ۱۵ مهدکودک از سه منطقه شهر تهران، ۳۵۰ مادر به پرسش هاي پژوهش پاسخ دادند. از پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ، پرسشنامه پيوند والديني، شاخص استرس والديني، مقياس منابع حمايت اجتماعي، پرسشنامه اثرمندي مادرانه و فهرست رفتاري کودکان پيش دبستاني جهت جمع آوري داده ها استفاده شد.
نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد استرس والديني، مشکلات رفتاري کودک، عزت نفس مادر و خرده مقياس آشفتگي والديني در شاخص استرس والديني، در چهار گام، حدود ۳۲ درصد واريانس خوداثرمندي والديني مادران را تبيين مي کنند. لذا برنامه هاي آموزشي و پيشگيرانه با در نظر گرفتن اين متغيرها مي تواند سطح خوداثرمندي در مادران را افزايش داده و از ناسازگاري هاي بعدي پيشگيري کند.