مقاله عوامل موثر در سيلاب حوضه آبخيز اصفهان – سيرجان به روش تحليل عاملي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در سيلاب حوضه آبخيز اصفهان – سيرجان به روش تحليل عاملي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيلاب
مقاله تحليل عاملي
مقاله حوضه آبخيز اصفهان – سيرجان
مقاله زمان تمرکز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي علي
جناب آقای / سرکار خانم: نصري مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كنترل و كاهش تاثيرات مخرب سيل، با تكيه بر شناسايي عوامل دخيل در بروز و تشديد آن، با هدف تخفيف شدت و بزرگي دبي هاي سيلابي از اصول مهم مديريت منابع آب و خاك است. بر اين اساس، شناسايي و تعيين مهمترين عوامل و پارامترهاي تاثيرگذار در ايجاد و تشديد دبي هاي سيلابي در حوضه آبخيز اصفهان – سيرجان واقع در بخش مركزي ايران (با مساحت ۹۹۳۰۰ كيلومتر مربع) و با استفاده از آمار بازسازي شده دبي هاي مربوط به ۱۴ ايستگاه هيدرومتري موجود در اين حوضه، با بهره گيري از تكنيك آماري تجزيه و تحليل عاملي مد نظر قرار گرفت. در اين مطالعه، عوامل موثر در سيلاب شامل ويژگي هاي مربوط به توپوگرافي، آب و هوا، هيدرولوژي، خاك، زمين شناسي، پوشش گياهي و كاربري اراضي زيرحوضه هاي منتهي به ايستگاه هاي هيدرومتري تعيين و محاسبه گرديد. نتايج حاصل از انجام تحليل عاملي نشان داد كه عوامل زمان تمركز با وزن ۳۷٫۹ درصد، شيب سطح حوضه با ۲۹ درصد و تراكم زهكشي آبراهه هاي درجه ۱ با وزن 24.6درصد، داراي بيشترين تاثير در ايجاد و يا تشديد دبي هاي سيلابي در منطقه مورد مطالعه است. بنابراين، در راستاي مديريت و حفاظت منابع آب و خاك حوضه هاي آبخيز، لزوم بررسي و ارايه راهكارهاي علمي و اجرايي به منظور كاهش تاثيرات منفي اين عوامل در پديده سيلاب در هر يك از زيرحوضه هاي مورد مطالعه ضروري است.