مقاله عوامل موثر در عمق بيشينه بهمن هاي گسترده هوايي (EAS) شبيه سازي شده به وسيله مدل هاي اندرکنش هادروني و بررسي فراواني ذرات توليد شده به وسيله هر مدل در سطح زمين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۴۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در عمق بيشينه بهمن هاي گسترده هوايي (EAS) شبيه سازي شده به وسيله مدل هاي اندرکنش هادروني و بررسي فراواني ذرات توليد شده به وسيله هر مدل در سطح زمين
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتو كيهاني
مقاله اندركنش هادروني
مقاله CORSIKA
مقاله بهمن هاي گسترده هوايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارزاده گوهر
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي خصوصيات بهمن هايي هوايي توليد شده به وسيله پرتوهاي کيهاني مدل هاي اندرکنش هادروني متفاوتي به کار مي رود که در بسته نرم افزاري CORSIKA وجود دارند. عمق بيشينه بهمن هاي هوايي يکي از پارامترهاي مهم هر بهمن هوايي مي باشد که در تشخيص ترکيب جرمي پرتوهاي کيهاني مولد اين بهمن ها نقش بسزايي دارد. در اين مقاله بهمن هاي هوايي شبيه سازي شده به وسيله چهار مدل اندرکنشي  QGSJET01, QGSJETII, DPMJET, SIBYLL مورد بررسي قرار گرفته اند و عوامل موثر بر عمق بيشينه اين بهمن ها و خصوصيات هر مدل مطالعه شده است. همچنين فراواني هاي ذرات ثانويه توليد شده توسط اين مدل ها در سطح مشاهده مورد بررسي قرار گرفته است.