سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرشید مجاور حسینی – عضو هئیت علمی موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه
مصطفی تیماچی – عضو هئیت علمی موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

چکیده:

در این مقاله عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر در گاز سوز کردن اتومبیل های سواری در ایران شناسایی و میزان تاثیر هر یک با استفاده از یک الگوی لوجیت تخمین زده شده است . آمارهای مورد نیاز این مطالعه از طریق پرسش از افراد دارای اتومبیل راجع به ویژگیهای اقتصادی – و اجتماعی آنها و ویژگیهای موضوع انتخاب در سطح شهر تهران تهیه و تنظیم شده است . نتایج این مطالعه
نشان می دهد که الگوی لوجیت و ترجیحات اضهار شده ابزار مفید و مناسبی برای بررسی رفتار مصرف کننده در شرایط فرضی هستندکه هنوز اتفاق نیفتاده اند . نتایج این الگو نشان میدهد . که قیمت بنزین، قیمت کیت گازسوز، تعداد ایستگاههای گاز، همچنین درآمد و سطح تحصیلات افراد در انتخاب صاحبان اتومبیل های سواری برای گاز سوز کردن اتومبیل هایشان تاثیر قابل توجهی دارد . محاسبه کششهای قیمتی بنزین و کیت گاز سوز نشان میدهد که این دو عامل پر کشش بوده و در تصمیم مصرف کنندگان مبنی بر گاز سوز کردن اتومبیل هایشان از بیشترین تاثیر برخوردار است .