مقاله عوامل پيشگویي کننده استعمال دخانيات در دانش آموزان پسر دبيرستاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۲۳۸ تا ۲۴۵ منتشر شده است.
نام: عوامل پيشگویي کننده استعمال دخانيات در دانش آموزان پسر دبيرستاني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوجوانان
مقاله مصرف سيگار
مقاله عوامل پيشگويي کننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معيني بابك
جناب آقای / سرکار خانم: اله وردي پور حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: استعمال سيگار ميان نوجوانان و جوانان يکي از مهم ترين مشکلات بهداشتي قابل پيشگيري مي باشد که علاوه بر اهميت اپيدميولوژيک آن مي تواند به عنوان ماده آغازين براي سو مصرف مواد مخدر ديگر از قبيل ترياک و حشيش باشد. علت شناسي شروع مصرف سيگار يکي از اساسي ترين فعاليت ها براي طراحي برنامه هاي ييشگيري است. اين مطالعه ميزان فراواني و عوامل پيش گویي کننده استعمال دخانيات در دانش آموزان پسر دبيرستاني را مورد بررسي قرار داده است.
مواد و روش کار: در اين مطالعه توصيفي ۹۰۰ نفر از دانش آموزان پسر دبيرستاني شهر ملاير بروش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند . اطلاعات از طريق پرسشنامه اي مبتني بر ۱۰ سوال دموگرافيک، ۱۰ سوال رفتارهاي مرتبط با مصرف سيگار اعضا خانواده و خود فرد و ۱۳ سوال در زمينه عوامل پيشگويي کننده استعمال دخانيات به روش خود گزارش دهي جمع آوري گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد ۱۲۶نفر (۱۴درصد) سابقه مصرف سيگار داشتند و سن شروع سيگار کشيدن در دامنه سني ۱۲-۹ بود. مهم ترين عامل گرايش به سيگار را درگيري و مشاجره والدين با ۷۶ درصد، سابقه فرار از مدرسه با ۷۲٫۲ درصد، تفنن و سرگرمي با ۷۱٫۴ درصد و سابقه داشتن دوستان سيگاري با ۶۳٫۵ درصد تشکيل مي داد و ساير علل به ترتيب اهميت عبارت بودند از: رفع دلشوره و عصبانيت، ياس و نااميدي، غلبه بر فشارهاي روحي و رواني و وجود فضاي ناامن خانوادگي.
بحث و نتيجه گيري: رفتارهاي بهداشتي اکتسابي ودر عين حال قابل آموزش وقابل تغيير هستند. توجه به عوامل پيش بيني کننده شروع استعمال سيگار و تشخيص به موقع آن ها درنو جوانان بايستي در الويت برنامه هاي پيشگيري سلامتي قرار گيرد.