مقاله عوامل پيش گويي کننده عملکرد تحصيلي در دانش آموختگان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در راهبردهاي آموزش (راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: عوامل پيش گويي کننده عملکرد تحصيلي در دانش آموختگان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي کاشان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد تحصيلي
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله عوامل پيش گويي کننده
مقاله رشته پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقربي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فخاريان اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني فخرالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي نژاد سيداصغر
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عاملي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: شناسايي عوامل موثر بر وضعيت تحصيلي از اهميت ويژه برخوردار است. با توجه به تناقضات موجود در ارتباط با عوامل تاثيرگذار, مطالعه اي با هدف شناسايي عوامل پيشگويي کننده وضعيت تحصيلي روي کليه دانش آموختگان رشته پرستاري دانشگاه علوم پزشکي کاشان انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه مقطعي کليه ۴۸۲ دانش آموخته کارشناسي پيوسته رشته پرستاري دانشگاه علوم پزشکي کاشان از سال ۱۳۶۵ تا انتهاي ۱۳۸۲ به صورت سرشماري انتخاب شدند. پرسش نامه اي مشتمل بر اطلاعات دموگرافيک، معيارهاي پذيرش، پيشينه و وضعيت تحصيلي دانش آموخته مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از آزمون T مستقل و آناليز رگرسيون خطي چندمتغيره به روش گام به گام تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: جنسيت مونث, استفاده از سهميه مناطق, سن پايين تر در بدو ورود به دانشگاه و معدل ديپلم بالاتر بر عملکرد تحصيلي تاثير مثبت داشتند (p<0.0001)؛ بر اساس نتايج آناليز رگرسيون، ۲۷٫۱% واريانس مشاهده شده در وضعيت عملکرد تحصيلي توسط ۴ متغير معدل ديپلم, جنسيت, سابقه انتقال از ديگر دانشگاه ها و نوع سهميه ورودي تبيين شد (p<0.0001 ,F=38.72) ؛ معدل ديپلم به تنهايي ۲۲٫۴% واريانس را تبيين کرد.
نتيجه گيري: مسوولان بايد با توجه به نقش پيش گويي کنندگي پيشينه تحصيلي، معيارهاي پذيرش و فاکتورهاي دموگرافيک در عملکرد تحصيلي دانشجويان پرستاري، در راستاي بهبود عملکرد تحصيلي آنها برنامه ريزي و اقدام نمايند.