سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدتقی عیسائی – استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف
بهرخ لوایی – مدیر گروه نظارت و پشتیبانی پروژه های – IT شرکت مهندسین مشاور مترا
نیما نامداری – رئیس هیت مدیره – شرکت مهندسین مشاور دی

چکیده:

تحقق دولت الکترونیکی به عنوان یکی از مهم تر ین اهداف توسعه کاربردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات از ان رو حائز اهمیت است که
حرکت به سمت دنیای دیجیتالی از طر یق اصلاح و بهبود فرآیندهای سنتی ، سبب افزایش اثربخشی سیستم ها و ایجاد رضایت در
شهروندان و صاحبان کسب و کار می گردد . در این میان ، با توجه به نوظهور بودن رویکرد حرکت به سوی دولت الکترونیک در ایران عناصر
متعددی در موفقیت یا شکست این دسته از پروژه ها وجود دار ند. سیستم مناقصه گزاری الکترونیکی به عنوان پروژه پیشرو تحقق دولت
الکترونیک در ایران در بخش حمل و نقل اجرایی شده و توسعه آن به سایر بخش ها در دستور کار دولت قرار گرفته است.
این مقاله به تشریح عوامل کلیدی موفقیت این سیستم ایران می پردازد. این عناصر می توانند به عنوان عوامل کلیدی موفقیت پروژه های
دولت الکترونیکی در ا یران تعم یم یابند. سپس آمار و ارقام قابل توجه و دقیقی از مناقصات که با اجرای این سیستم برای اولین بار در سطح
کشور دستیابی متمرکز و آسان به آن امکان پذیر شده است معرفی می گردد