سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهشید غفارزادگان – موسسه بنیان دانشپژوهان
حمید فروغی –
نغمه السادات کرباسی –
کیوان وکیلی –

چکیده:

عوامل کلیدی موفقیت در یک صنعت، عواملی هستند که بیشترین تاثیر را بر موفقیت بازیگران آن صنعت میگذارند . عواملی که آگاهی از آنها برای سازمان ها بسیار حیاتی بوده و عدم توجه به آن موجب شکست می شود . از این رو شناخت این عوامل یکی از ملاحظات اصلی در تدوین استراتژ ی های سازمانی محسوب می شود . برنامه های استراتژیک باید در جهتی تدوین شوند که موجب تقویت برخی از این عوامل در سازمان گردد . در دهههای گذشته بسیاری از صاحبنظران مدیریت سعی بر آن داشتهاند تا با شناسایی عوامل کلیدی موفقیت، مدیران صنایع را در موفقیت بنگاههای خود یاری رسانند .
در این مقاله، با توجه به اهمیت حوزه تحقیقات و همچنین چالش های موجود در تدوین برنامه های استراتژیک در موسسات تحقیقاتی، « عوامل کلیدی موفقیت در حوزه پژوهش و تحقیقات کدامند؟ » : بر این حوزه تمرکز شده است و سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که برای پاسخ به این سوال، در گام نخست مجموعهای از عوامل موفقیت ۲ در حوزه پژوهش گردآوری شد . این عوامل به عنوان عواملی محسوب می شوند که سازمان های تحقیقاتی مستقل از صنعتی که برای آن پژوهش می کنند باید به آن توجه نمایند . این قسمت با جمعآوری و بررسی نظرات صاحبنظران حوزه پژوهش و مطالعه مقالات موجود در این زمینه، انجام گرفته است . در گام بعد با مطالعه، بررسی و نظرسنجی از چند موسسه تحقیقاتی موفق کشور، » عوامل کلیدی موفقیت « این سازمان ها استخراج شد . عوامل ارائه شده در این مقاله، به مدیران و مشاوران بخش تحقیق این امکان را می دهد تا استراتژی های خود را در راستای تقویت عوامل اصلی موفقیت تدوین نمایند .