سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرزاد حقیقی راد – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع – دانشگاه تربیت مدرس
بهزاد آشتیانی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع – دانشگاه علم و صنعت
محمد جابری – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات – دانشگاه تربیت مدرس
امیر البدوی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سیستمهای ERP به عنوان هسته موفق یت مدیریت اطلاعات و ستون اصلی کسب و کار سازمانها پدیـ دار شـده انـد . لـذا پیاده سازی موفق یت آم یز ERP برا ی استراتژ ی رقابت ی آینده سازمان بس یار مهم می باشد . در مورد مشکلات و سختی های اجرای ERP در بس یاری از تحق یقات و مقالات گفته شده است اما در مورد فاکتور های اصلی برای اجرای موفق ERP به صورت نادر و از هم گسسته مطلب وجود دارد . از طر یق یک بررس ی جـامع در ادب یـ ات مقـالات، ۹۱ فـاکتور اصـل ی در اجرای موفق پروژه ERP شناسا یی شده اند . این فاکتورها در فاز چرخه اجرای ی ERP دسته بندی شدهاند . در این مقاله اهمیت هر یک از فاکتورها مورد بحث قرارگرفته است .