سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد اشجاری – استادیار آبشناسی، دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران .
عزت ا… رئیسی – استاد آبشناسی، بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده:

تر کیب شیمیایی آب چشمه تابع عواملی است که از زمان تشکیل ابر تا خروج آب از چشمه در مسیر آن قرار دارند می باشد . هدف از این تحقیق تعیین عوامل اصلی کنترل کننده کیفیت آب چشمه های کارستی و علل آلودگی آنها است . آنالیز شیمیائی و هدایت الکتریکی چشمه ها جمع آوری گردید سپس با تعیین حوضه آبگیر هر چشمه، تیپ آب آنها نیز مشخص شد . چشمه ها بر اساس هدایت الکتریکی و تیپ آب به چهار گروه اصلی بی کربناته، غالب کربناته، غالب سولفاته و کلروه تقسیم شدند . صحت تقسیم بندی با روش آماری چند متغیره آنالیز تمایز مورد تائید واقع شد . سپس هر
گروه اصلی بر مبنای نوع سازند رخنمون یافته در حوضه آبگیر به تعدادی زیر گروه تقسیم شدند . بررسیها نشان داد که بارندگی، آلودگی بشری و تبخیر وتعرق منشاء آلودگی نمی باشند همچنین اگر حوضه آبگیر چشمهها توسط لایه های مارلی، آهک آرژیلیتی و سیلتستون محصور شده باشند نیز آلودگی ندارند . بلکه آب چشمه های که توسط لایه ژیپس دار، گنبد نمکی در تماس بوده یا تحت تأثیر نفوذ آب شور هستند به شدت آلوده گردیده اند