سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیف اله فلاح – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
پرویز احسان زاده – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور مطالعه عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم نخود زراعی در تراکم های مختلف، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، ,واقع در بدرآباد خرم آباد، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۸۰ –۱۳۷۹ به اجرا در آمد.فاکتور اول تراکم بوته با چهار سطح ۲۰، ۲۸، ۳۶ و ۴۴ بوته در متر مربع و فاکتور دوم ژنوتیپ شامل توده محلی گریت، ژنوتیپ کرج ۳۱ – ۶۰ – ۱۲ و رقم هاشم بود. با افزایش تراکم بوته، تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در نیام، وزن صد دانه و عملکرد دانه بطور معنی‌داری کاهش یافت. بطوریکه در کلیه رقم ها بیشترین مقدار صفات یاد شده با تراکم ۲۰ بوته در متر مربع به دست آمد. اثر رقم نیز بر کلیه صفات مذکور معنی دار بود و توده محلی گریت ظاهراً به علت زودرسی و تیپ رشدی گسترده بیشترین تعداد نیام در بوته و عملکرد دانه را تولید نمود. اگرچه اثر متقابل رقم با تراکم بر عمکرد دانه معنی دار بود ولی بطور کلی تراکم ۲۰ بوته در متر مربع و توده محلی گریت بهترین وضعیت تولید دانه را نمایش دادند.