سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا خواجوئی نژاد – استادیاردانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

این پژوهش به منظوربررسی واکنش سه رقم سویابه سطوح مختلف آبیاری وتر اکم کاشت، به مرحله اجراء درآمد.آزمایش به صورت طرح اسپلیت فاکتوریل، برمبنای طرح پایه بلوک های کامل تصادفی (RCBD) در سه تکرار پیاده گردید .دراین پژوهش تیمار های آبیاری فاکتوراصلی، تیمار های تر اکم کاشت و ارقام سویا فا کتورهای فرعی راتشکیل دادند.طول دوره رشدگیاهان تحت تاثیر تیمار های مختلف آبیاری وتراکم کاشت قرار گرفت و موجب تغییراتی درروندفنولو ژیک گیاهان گردید .مصرف آب زیادوهمچنین کاهش تعداد بوته درواحد سطح، باعث طولانی تر شدن دوره رشد گیاهان شد .درجه –روز رشد (GDD) موردنیازارقام سویا متفاوت بود ، بنحویکه رقم هابیت(زودرس)کمترین ورقم هیل (دیررس )، بیشترین میزان GDD راجهت رسیدن به هر کدام ازمراحل رشد، کسب نمود ند .بیشترین و کمترین میزان عملکرد دانه به ترتیب در تیمار های آبیاری I2، و I4 (آبیاری پس از ٦٠ و ١٠٠ میلی متر تبخیراز طشتک تبخیرکلاس A ) حاصل گردید.عکس العمل ارقام سویااز لحاظ تولید عمل کرددانه ، نسبت به تیمار های تر اکم کاشت متفاوت بود . رقم هابیت در تر اکم کاشت ٦٠ بوته د ر متر مربع ، رقم ویلیامز (متوسط رس )در تر اکم کاشت ٥٠ بوته در متر مربع ورقم هیل در تر اکم کاشت ٤٠ بوته در متر مربع ، بیشترینعملکرد دانه را تولید نمودند . شاخص برداشت در تر اکم کاشت بالا ، کاهش نشان داد.راندمان مصرف آب در تر اکم کاشت بالا نسبت به تراکم کاشت پایین بیشتر بود.