سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرشته سیف – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
حمیدعباس دخت – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

تأمین نیتروژن در کشت کلزا یکی از عوامل مهم و ضروری برای تولید عملکرد مطلوب در کلزاست بطوریکه نیتروژن خود به تنهایی حدود بخش اعظمی از انرژی ورودی برای تولید دانة کلزا را به خود اختصاص داده است ( آلیاری و همکاران، ).۱۳۷۸ در مقایسه با غلات ، عملکرد کلزای پاییزه بیشتر تحت تاثیر نیتروژن قرار می گیرد . نیتروژن تجمع همه عناصر غذایی را در گیاه به صورت خطی و در بذر به صورت تابع درجه دوم افزا یش می دهد ( راتک و همکاران، ).۲۰۰۵ با توجه به سطح زیر کشت کلزا در ایران ضروری است که همراه با مشخص نمودن ارقام جدید مناسب با شرایط اقلیمی و خاکی هر منطقه، آزمایشات به زراعی مناسب با شرایط خاکی و اقلیمی، به خصوص در زمینه تغذیه گیاه در هر منطقه انجام شود . در این راستا تامین نیاز نیتروژنی این گیاه از اهمیت خاصی برخوردار است . شناخت نیاز غذایی کلزا به نیتروژن که گلوگاه رشد بوده ونیز زمان مناسب مصرف آن علاوه بر جلوگیری از بروز آلودگی های زیست محیطی و به هم خوردن تعادل غذایی در خاک سبب افزایش کارایی کودها و بازده اقتصادی ناشی از مصرف آنها می شود ( ملکوتی و همکاران، ۱۳۷۶)