سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالحسین جمالی زواره – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
علی تدین – استادیار گروه علوم زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

بیماری سفید ک پودری از بیماریهای مهم اسپرس است که توسط قارچ Leveillula taurica ایجاد می شود. این بیماری در اغلب مناطق کشت اسپرس در ک شور شایع است و خسارت قابل توجهی وارد می سازد . برای مقایسه میزان ابتلای اکوتیپ های مختلف اسپرس به این بیماری آزمایشی تحت شرایط آلودگی طبیعی صورت گرفت . ١٢ اکوتیپ اسپرس از مناطق مختلف کشور در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کشت گردید . پس از چین دوم در سال دوم وضعیت کرتهای آزمایشی مکررًا مورد بررسی قرار گرفت. ١٥ روز پساز ظهور اولین علائم سفید ک پودری در کرتهای آزمایشی، تعداد ٣٠ ساقه اسپرس از هر کرت (تکرار) بطور تصادفی انتخاب گردید، تعداد کل برگ و تعداد برگ آلوده هر سا قه و شدت آلودگی هر برگ بر اساس درجات یک (آلودگی تا ٢٥ % سطح برگ) تا چهار (آلودگی بیش از ٧٥ % سطح برگ) یادداشت شد و میزان آلودگی هر کرت بر اساس تعداد برگ با آلودگی درجه چهار محاسبه گردید . اطلاعات مربوط به میزان آلودگی هر کرت با استفاده از نرم افزار SAS مورد مقایسه آماری قرار گرفت . اختلاف شدت آلودگی اکوتیپ ها در سطح ١% معنی دار بود. میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح ٥% مقایسه گردید که در سه گروه مجزا تفکیک شدند . بر این اساس اکوتیپ «گلپایگان» با ١٦ % آلودگی بیشترین و اکوتیپ فریدن با ۵/۳% آلودگی کمترین آلودگی را نشان داد.