سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
پگاه شیخی – گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
خسرو محمدی – گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
سیئفرختئ صابرعلی – دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام

چکیده:
اطلاعات کمی در زمینه ارزیابی صفات زراعی لوبیا قرمز در شرایط رقابت با سوروف وجود دارد. به همین دلیل آزمایشی به منظور ارزیابی عکس العمل برخی صفات زراعی لوبیا قرمز نسبت به تداخل کانویی سوروف در مقادیر مختلف کود نیتروزن در دانشگاه آزاد اسلامی سنندج انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار کلروفیل در برگ ها در مصرف ۵۰ کیلوگرم کود حاصل شد. اما اختلاف معنی داری با مصرف ۱۰۰ کیلوگرم نداشت. در مقایسه با تیمار شاهد مصرف ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن میزان کلروفیل برگ را به میزان ۱۰ و ۸٫۹ درصد افزایش داد. همچنین اثر کوددهی بر ارتفاع بوته لوبیا نشان داد، با افزایش میزان مصرف کود ارتفاع بوته لوبیا بیشتر شده و در حداکثر میزان کوددهی بیشترین ارتفاع بوته لوبیا به دست آمد. نتایج آزمایشات نشان داد هر چه تراکم بوته علف هرز افزایش یافت شاخص سطح برگ نیز بیشتر گردید و در حضور ۲۰ بوته علف هرز بیشترین شاخص سطح برگ به دست آمد.