سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمدرضا محمدزاده – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

ایران از نظر اقل یمی جزء مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود. با توجه به محدودیت منابع آبی مناسب برای آبیاری محصولات در این مناطق ، استفاده از آبهای شور در کشاورزی یکی از گزینه هایی است که مورد توجه ویژه قر ار گرفته است . سورگوم گیاهی نیمه مقاوم به شوری است که از پتانسیل تولید بالایی برخوردار است و نیتروژن مهم ترین عنصر غذایی مورد نیاز در تولید سورگوم علوفه ای است که در شرایط تنش شوری جذب آن به شدت تحت تأثیر قرار می گیرد. از این رو به منظور بررسی اثر نوع و مقد ار کودهای نیتروژن بر سورگوم علوفه ای در شرایط شور ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور نوع کود (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم) و مقدار کود ( ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد بیشتر و ۲۵ درصد کمتر از مقدار توصیه شده در شرایط غیرشور) در سه تکرار با استفاده از آبی با شوری ۶/۲ دسی زیمنس بر متر بر روی رقم سورگوم علوفه ای اسپیدفید (Speed Feed) به اجرا درآمد . مقدارهای توصیه شده برای کودهای اوره ، سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم به ترتیب ۵۵۰، ۱۱۵۰ و ۷۰۰ کیلوگرم در هکتار بود . بالاترین عملکرد علو فه تر به مقدار حدود ۷۰ تن در هکتار از تیمار کود اوره به میزان ۷۵ درصد بیشتر از مقدار توصیه شده به دست آمد. بطور کلی از بین سه منبع کود ، تیمارهای بیشتر از مقدار توصیه شده اوره عملکردهای بالاتری را سبب شد . به نظر می رسد سطوح بیشتر از مقادیر توصیه شده برای کود های سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم با تأثیر بر روی پتانسیل اسمزی خاک باعث کاهش عملکرد سورگوم علوفه ای شده است.