مقاله عکس العمل صفات مرتبط با عملکرد سه رقم ذرت دانه اي به دوره هاي رقابت علف هاي هرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۸۹ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: عکس العمل صفات مرتبط با عملکرد سه رقم ذرت دانه اي به دوره هاي رقابت علف هاي هرز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوره هاي تداخل
مقاله ذرت دانه اي
مقاله رقابت
مقاله علف هرز
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكاري بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: شاهي احمدآباد حجت
جناب آقای / سرکار خانم: ولدآبادي سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ محمدي نسب عادل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي عکس العمل صفات مرتبط با عملکرد سه رقم ذرت دانه اي به دوره هاي رقابت علف هاي هرز آزمايشي در سال زراعي ۱۳۸۶ در ايستگاه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز به صورت فاکتوريل بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار به اجرا درآمد. تيمارها شامل دوره هاي تداخل علف هاي هرز در ۵ سطح (تداخل تا مراحل ۲-۴ برگي، ۴-۶ برگي ، ۶-۸ برگي، تداخل تمام فصل علف هرز و شاهد کنترل علف هرز) و هيبريدهاي ذرت شامل (۵۰۴، ۶۰۴، ۷۰۴) بودند. نتايج نشان داد که صفات ارتفاع ساقه، تعداد رديف دانه در بلال و عملکرد دانه تحت تاثير هيبريدهاي ذرت قرار گرفت، ولي متاثر از تيمارهاي تداخل علف هاي هرز نبودند. در حالي که صفاتي نظير عملکرد بيولوژيک، وزن خشک ساقه، برگ و بلال تحت تاثير معني دار تيمارهاي تداخل علف هاي هرز قرار گرفتند. عملکرد بيولوژيک، وزن خشک ساقه، برگ و بلال در تيمارهاي تداخل تمام فصل نسبت به شاهد کنترل علف هرز به ترتيب %۲۵، %۲۲، %۲۳ و %۳۲ کاهش نشان داد. هيبريد ۵۰۴ با ارتفاع ساقه ۱۶۹ سانتي متر، عملکرد دانه ۵٫۸ تن در هکتار و عملکرد بيولوژيک ۱۱٫۶ تن در هکتار نسبت به دو رقم ۶۰۴ و ۷۰۴ برتري نشان داد و در فاکتورهاي تداخل بهترين نتيجه از تيمار شاهد کنترل علف هرز به دست آمد.