سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
علی احمدی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
مهدی وجودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

ماش بعنوان یک لگوم دیم در معرض شدت ها و زمانهای مختلف تنش خشکی قرار دارد که منجر به تنوع در فتوسنتز ، هدایت روزنه ای و بازده مصرف آب فتوسنتزی می گردد. بنابراین هدف این مطالعه ارزیابی اثرات شدت ها و زمان های مختلف تنش خشکی روی پارامتر های تبادل گازی ماش بود. آزمایش درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه تهران واقع در دولت آباد کرج انجام گردید.شش تیمار آبیاری بصورت ترکیبی از آبیاری (خفیف ،شدید و شاهد) در دو مرحله رشدی (رویشی و زایشی)ترتیب داده شدند. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان دادند که از میان پارامتر های تبادل گازی اندازه گیری شده ، میزان فتوسنتز هم در مرحله رویشی و هم در مرحله زایشی بوسیله تنش خشکی تحت تاثیر قرار گرفت، ولی میزان کاهش فتوسنتز ناشی از اعمال تنش رطوبتی در مرحله زایشی بیش از رویشی بود و در مرحله زایشی تیمار های تنش خفیف و شدید رویشی تبادلات گازی یکسانی با شاهد داشتند. در مرحله رویشی تیمار تنش شدید و در مرحله زایشی تیمار شاهد بیشترین بازده مصرف آب فتو سنتزی را بخود اختصاص دادند.