سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حسن بیگلوئی –
مجتبی کریمی –
مسعود اصفهانی –
علی کافی قاسمی –

چکیده:

تولید ذرت علوفه ای در شرایط بدون آبیاری(دیم) در مناطق مرطوب بلحاظ تغییرات شرایط اقلیمی در سالهای اخیر از جمله افزایش درجه حرارت هوا و کاهش میزان بارندگی و نامنظمی آن در طول دوره رشد از یک سو و نیاز آبی بالای آن از سوی دیگر اعمال مدیریت صحیح آبیاری را اجتناب ناپذیر نموده است. بدین منظور جهت بررسی عکس العمل ذرت علوفه ای(سینگل کراس ۷۰۴) بر سطوح مختلف رطوبتی خاک، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال زراعی ۱۳۸۶- ۱۳۸۵ درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان با چهار تیمار و سه تکرار به اجرا گذاشته شد. تیمارها عبارت بودند از: بدون آبیاری (I0)، ۱۰۰ درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس خاک (I1)، ۷۵ درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس خاک(I2) و۵۰ درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس خاک بعنوان آبیاری کامل(I3). نتایج نشان داد که ۵۰ درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس خاک (I3) در مقایسه با تیمار بدون آبیاری(I0)، موجب افزایش معنی دار، عملکرد علوفه تر، ماده خشک، وزن خشک ساقه، وزن خشک بلال، وزن خشک برگ، پروتئین و فیبر خام و ارتفاع بوته، قطر ساقه و تعداد برگ شد. سطوح مختلف رطوبتی خاک تاثیر معنی داری روی عملکرد وزن خشک گل آذین نر نداشت. ولی تفاوت تیمار I3، در مقایسه با تیمار I2، اختلاف معنی دار در صفات عملکرد وزن خشک برگ و ارتفاع بوته بود. تیمارI2 ، در مقایسه با تیمارI1، موجب افزایش عملکرد علوفه تر، ماده خشک، وزن خشک برگ وفیبر خام و تعداد برگ و کاهش قطر ساقه شد. بین تیمارهای I1و I0 از نظر صفات مذکور تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. عملکرد ماده خشک در تیمارهای I0، I1، I2 و I3 به ترتیب۸۳/۱۰۸۷۹، ۵۱/۱۱۴۷۹،۵۶/۱۴۵۶۳ و ۲۵/۱۶۱۹۱ کیلوگرم در هکتار بود. نتیجه کلی در این تحقیق حاکی از این است که، مدیریت آبیاری در کشت ذرت علوفه ای در منطقه رشت بر اساس ۷۵ درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس خاک می تواند در استفاده بهینه از منابع آب و تولید محصول از نظر کمی و کیفی مؤثر باشد.