سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهری صفاری – عضو هیات علمی، دانشکده کشاورزی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یک عوامل مهم تعیین کننده جوانه زنی درگیاهان زراعی خصوصا در مورد ارقام دیم پتانسیل، آب خاک است. در مناطق خشک کمی آب خاک یکی ازعوامل اصلی ممانعت از جوانه زنی و استقرار بذر است. باتوجه به اهمیت کشت گندم در استان کرمان، در این تحقیق اثر پتانسیل آب خاک، روی جوانه زنی ۳ رقم گندم (امید، قدس، پیشتاز) مورد مطالعه قرار گرفت. سطوح پتانسیل آب، صفر، منهای چهار، منهای هشت و منهای دوازده بار بود که با استفاده از پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ (PEG) حاصل گردید. بذور، تحت شرایط کنترل شده جوانه زدند و نتایج نشان داد که با کاهش پتانسیل اسمزی درصد جوانه زنی بطور معنی داری کاهش یافت. رقم امید به تنش خشکی تحمل بیشتری نشان داد. ارقام قدس پیشتاز به تنش خشکی حساس بودند.