سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر زارعی – دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد پشتان – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدحسین کهائی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در موتورهای القایی ارتعاشات ایجاد شده در اثر خرابی بلبرینگ ها بر روی سیگنال جریان استاتور نیز مدوله م یشود. در این تحقیق عیب بلبرینگ موتور القایی با آنالیز سیگنال جریان استاتور از طریق موجک مادرMeyer درساختار تبدیل موجک بسته ای و استفاده از معیار انرژی، آشکار شده است. به منظور نشان دادن قابلیت این روش چندین آزمایش انجام می شود و تأثیر عیوب محلی بر روی رینگ های داخلی، بیرونی و عیب توزیع شده بر روی رینگ بیرونی با استفاده از این روش بررسی می شود. نتایج نشان م یدهد که هر چند با بررسی ساده طیف سیگنال نمی توان به وجود عیب پی برد ولی با تجزیه سیگنال از طریق تبدیل موجک و محاسبه انرژی در نواحی فرکانسی مربوط به عیب می توان عیب را در مراحل اولیه آشکار کرد.