سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حجت احمدی – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
حیدربیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
ابراهیم نژاد – کارشناس ارشد شرکت سیمان هرمزگان
هاشم پور – کارشناس ارشد شرکت سیمان هرمزگان

چکیده:

امروزه استفاده از تکنولوژی آنالیز ارتعاشات یکی از مهم ترین و موثر ترین ابزارهای نگهداری و تعمیرات پیشگویانه به شمار می آید که علت اصلی آن وجود مشخصه های خاص ارتعاشی برای هر عیب مکانیکی و الکتریک ی م ی باشد . هدف از ا ین تحقیق بررسی رابطه بین آنالیز ارتعاشات و تشخیص عیوب می باشد . این امر، با آنال یز ارتعاشات ی ک الکتروموتور و فن آس یاب س یمان در کارخانه س یمان هرمزگان حاصل شد . آزمای شات در ساعت کار ی الکتروموتور انجام شد . داده ها ی ارتعاش ی، جمع آوری و سپس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت . داده های به دست آمده، به منظور بررسی موثر واقع شدن روش پا یش وضع یت ارتعاش ی، با ط یف ارتعاش ی الکترو موتور و فن در حالت سالم، مقا ی سهگردید . نتایج این تحق یق،نشان دهنده نقش بسیار مهم آنال یز ارتعاشات در ع ی ب ی ابی و تشخ یص عی ب در عی وبالکتروموتور وفن می باشد .