سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
شیرین یوسفی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شیراز
جعفر زارعی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:
در این مقاله، مسأله عیبیابی مقاوم برای سیستمهای سوییچینگ فازی با تأخیر در حالتها و ورودیهای نامعین بررسی میشود.برای حل این مسأله، فیلترها برای هر یک از زیرسیستمها طوری طراحی میشوند که سیگنال مانده تولید شده، بیشترین حساسیت ممکنبه عیبها و کمترین حساسیت ممکن را به عدم قطعیتهای مدلسازی و ورودیهای نامعین داشته باشد. با استفاده از تابع لیاپانوف سوییچینگ، شرط کافی برای حل مسأله به شکل نامساویهای ماتریسی خطی ۱ به دست میآید. نتایج شبیهسازی مؤثر بودن روش پیشنهاد شده را نشان میدهد.