سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا صدوقی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر – دانشکده برق

چکیده:

در این مقاله ساختار یک دستگاه تشخیص عیب هو شمند بیرینگ مبتنی بر شبکه های عصبی معرفی شـده اسـت . بـرای تشخیصوضعیت بیرینگ از دو عامل مقدار مؤثر (RMS) و کُرتوزیز (Kurtosis Factor) سیگنال ارتعاش استفاده شده است . تعیین نوع عیب بیرینگ به کمک مؤلفه های فرکانسی امکان پذیر است که در این مقاله بر اساس فاصـلة بـین ضربه های متوالی موجود در تغییرات زمانی ارتعاش تشخیص داده می شود . برای اینکه فاصله بین این ضربه ها نمایـان تـر شود از خود ه مبستگی سیگنال ارتعاش استفا ده شده است . در پایان مجموعه سخت افزارهـا و نـرمافزارهـای لازم بـرای ساخت دستگاه توضیح داده شده است .