سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی صادقی – استادیار دانشکده فنی مهندسی مکانیک،دانشگاه تبریز
موسی رضائی – استادیاردانشکده فنی مهندسی مکانیک،دانشگاه تبریز
میرمحمد اتفاق – دانشجوی دوره دکتری دانشکده فنی مهندسی مکانیک،دانشگاه تبریز
سعید چیت ساز – دانشجوی دوره کارشناسی دانشکده فنی مهندسی مکانیک،دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از روشهای مهم عیب یابی چرخدنده ها، میانگین گیری سیگنال ارتعاشی حا صل از آنها در حوزه زمان می باشد . امـا برای به ک ار گیری این روش، ثابت بودن دور ورودی به جعبه دنده لازم و ضروری است، که از معایب عمده روش های مـذکور می باشد . در این مقاله سه روش جدید و جداگانه برای فر ایند میانگین گیری سیگنال پیشنها د و برای سه حالـت ( چرخدنـده سالم، چرخدنده با یک دندانه شکسته و چرخدنده با دندانه سایش یافته ) مورد استفاده قرارگرفته است . نتایج به دسـت آمـده نشان می دهند که با استفاده از روش های جدید ، عیوب کوچک حتی با وجـود نـویز زیـاد، بـا دقـت خـوبی قابـل شناسـایی هستند .