مقاله غايت نگري اخلاقي و مسووليت اجتماعي (بررسي دو روايت تك ساحتي و دوساحتي از فلسفه اخلاق غايت نگر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه انديشه نوين ديني از صفحه ۸۱ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: غايت نگري اخلاقي و مسووليت اجتماعي (بررسي دو روايت تك ساحتي و دوساحتي از فلسفه اخلاق غايت نگر)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غايت نگري
مقاله اخلاق
مقاله مسووليت اجتماعي
مقاله ذات گروي
مقاله شمول پذيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برات علي پور مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش در تلاش است تا با بهره گيري از ويژگي هاي دو روايت تك ساحتي و دوساحتي از فلسفه اخلاق غايت نگر، دو الگوي متمايز از مسووليت اجتماعي را بازسازي كند. روايت نخست با تاكيد بر هويت جماعتي و اولويت يابي تعهد به خير جماعت ها، مسووليت اجتماعي را به شكلي تاريخمند و غيرانتخابي، در چارچوب تبعيت پذيري و عمل متعهدانه به الگوهاي رفتاري جامعه معنا كند و روايت دوم، از يك سو در ساحت طبيعت گرا با الگوي مسووليت اجتماعي در روايت نخست تفاوت بارزي ندارد و از ديگر سو، در ساحت فطرت گرا، با تاكيد بر ذات گروي و شمول پذيري، مسووليت اجتماعي را به شكلي غيرتاريخمند و انتخابي، در چارچوب انطباق پذيري الگوهاي رفتاري جامعه با غايات و مطلوبيت هاي ذاتي نمايد.