مقاله غربالگري براي سندرم داون و تريزومي کروموزوم ۱۸ در سه ماهه دوم بارداري با استفاده از اندازه گيري مارکرهاي بيوشيميايي در سرم مادران باردار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۶۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: غربالگري براي سندرم داون و تريزومي کروموزوم ۱۸ در سه ماهه دوم بارداري با استفاده از اندازه گيري مارکرهاي بيوشيميايي در سرم مادران باردار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم داون
مقاله سندرم ادوارد
مقاله AFP
مقاله UE3
مقاله Intact hCG

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محدث اردبيلي سيدمجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: محسني جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: اميرفيروزي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: هدف مطالعه حاضر ارزيابي کارايي غربالگري سه ماهه دوم بارداري در مورد سندروم داون و تريزومي کروموزومي ۱۸ در جمعيت زنان باردار در آذربايجان شرقي مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه ۳۰۰ زن باردار که در بين هفته هاي ۲۰-۱۵ حاملگي در غربالگري شرکت نمودند مورد مطالعه قرار گرفت. براي اين منظور سطوح آلفا فتوپروتيين۱، گونادوتروپين جفتي۲ و استريول غير کونژوگه۳ در نمونه هاي خون تهيه شده از افراد اندازه گيري شد. خطر مرکب مربوطه با استفاده از برنامه هاي نرم افزاري و مقادير ميانه بدست آمده طي اين مطالعه براي هر يک از نشانگرهاي بيوشيميايي مذکور محاسبه گرديد. بارداريهاي غربال مثبت براي تشخيص پيش از تولد با استفاده از روشهاي سيتوژنتيک استاندارد و مولکولي معرفي شدند.
يافته ها: ميانگين سني در جمعيت مورد مطالعه ۴۷/۵ ± ۱۱/۲۵ سال بود. ۲۱ بارداري براي سندرم داون (۷ درصد) و ۹ بارداري براي سندرم ادوارد (۳ درصد) غربال مثبت تشخيص داده شدند و ميانگين سني در اين دو گروه به ترتيب با ۸۸/۷ ± ۶۲/۳۰ سال و ۲۶/۴± ۳۰ سال بود. ۲۷۰ نمونه باقي مانده غربال منفي تشخيص داده شدند و ميانگين سني در اين گروه نيز برابر با ۴۵/۵ ± ۷۵/۲۴ سال بود. تشخيص پيش از تولد با استفاده از روش هيبريداسيون فلورسانس در جاي اينترفازي۴ و روش استاندارد سيتوژنتيکي جنين به سندرم داون را در سه بارداري مورد تاييد قرار داد. جنين مربوط به دو بارداري غربال مثبت براي سندرم داون به دليل مرگ جنين خاتمه داده شد. در هيچ يک از بارداري هاي غربال مثبت براي سندرم ادوارد ابتلاي جنين به روشهاي مذکور مورد تاييد قرار نگرفت. نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه با مطالعات مشابه مطابقت مي کند. اين نتايج حاکي از ان است که بررسي مادران باردار در ۳ ماهه دوم ميتواند مدل غربالگري قابل استفاده در تشخيص سندروم داون باشد.