مقاله غربالگري سويه هاي باکتري اشرشياکلي جهت توليد آنزيم آسپاراژيناز II که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانش زيستي ايران از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: غربالگري سويه هاي باکتري اشرشياکلي جهت توليد آنزيم آسپاراژيناز II
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسپاراژيناز II
مقاله سنجش آنزيمي
مقاله اشرشيا کلي
مقاله ansB

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قانع مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بمبئي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: قانع مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنزيم ال آسپاراژيناز II باکتري اشرشياکولي داراي اثرات آنتي لوکميا بوده و در حال حاضر به عنوان دارو در درمان لوکمياي لنفوبلاستيک حاد به کار مي رود. در اين تحقيق، چهار سويه باکتريE. coli  شامل TOPTEN، K12، LAB وDH5α  از جهت توليد آنزيم آسپاراژيناز II مورد آزمايش قرار گرفتند. با استفاده از روشPCR ، سويه ها براي اثبات وجود ژن آسپاراژيناز II (ansB) غربالگري شدند. براي بررسي بيان آنزيم، سويه ها کشت داده شدند و زماني که جذب نوري در nm600 به يک رسيد، القاي بي هوازي صورت گرفت. پس از القا، سلول ها رسوب داده شد و محيط کشت فاقد سلول و محتويات پريپلاسمي سلول جهت بررسي توليد آسپاراژيناز مورد بررسي قرار گرفت. به منظور سنجش فعاليت آنزيمي، از روش سنجش ميزان آمونياک توليد شده استفاده شد. نتايج PCR، وجود ژن ans B را در سويه هاي K12 و  LABو DH5α اثبات نمود. در همه سويه هاي فوق در شرايط هوازي، عصاره پريپلاسمي و نيز محلول رويي، فاقد فعاليت آسپاراژينازي بودند. ميزان آمونياک توليد شده در عصاره پريپلاسمي هر سه سويه در شرايط بي هوازي تقريبا يکسان و ۰٫۰۱ mmol، و فعاليت آنزيمي به دست آمده، معادل ۳٫۶ unit/ml بود. حداکثر ميزان آنزيم توليد شده در باکتري ۴۰ E. coli LAB دقيقه و درE. coli K12  و α E. coli DH5، يک ساعت پس از ايجاد شرايط بي هوازي بود و پس از آن ميزان توليد بتدريج کاهش مي يافت، به طوري که پس از گذشت سه ساعت به۲-۲٫۵ unit/ml  رسيد.