سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۲
نویسنده(ها):
نغمه قلی پور – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، گروه ژنتیک،تهران، ایران.
نادر منصور سمائی – دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک،گرگان، ایران.
فریناز به فرجام – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، گروه ژنتیک،تهران، ایران.
نگین جاودانی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، گروه ژنتیک،تهران، ایران.

چکیده:
سرطان اولیه کبد سرطانی بسیار بدخیم و با سبب شناسی گوناگون است. تحقیقات مختلف اثبات کرده که افزایش بیان آنکوژن(AEG-1) Astrocyte elevated gene-1در چندین جنبه از پیشرفت تومور نقش اساسی بازی میکند. در این مطالعه به دنبال یافتن علت افزایش بیان ژنAEG-1 در نمونههای سرطانی اولیه کبد به بررسی توالی اتصال فاکتورهای رونویسی و سرکوبگرها درپروموتر ژنAEG-1 در 53 بیمار مبتلا به سرطان اولیه کبد و 108 فرد سالم پرداخته شدDNAبا استفاده از روش فنل – کلروفرم استخراج و با استفاده از واکنش زنجیرهای پلیمراز تکثیر گردید. توالیهای حاصل برای خوانش به شرکتهای خدمات دهنده فرستاده شد نتایج حاصل از تعیین توالی مستقیم ناحیه تنظیمی مثبت، نشان دهنده جهش20/8 درصدی دربیماران و2/8درصدی بدرافراد سالم بوده است، این درحالی است که هیچ جهشی در ناحیه تنظیمی منفی در افراد سالم و بیمار مشاهده نشد33/33 درصد جهشbp ; A>C483 ) در بیماران در جایگاه اتصال فاکتور رونویسیAP-2رخ داده و مقایسه توزیع جهش در این جایگاه در دو گروه سالم و بیمارتفاوت معنی داری باP <0/012نشان داده است که میتواند با استعداد ابتلا به سرطان کبد مر تبط باشد. برای تایید این تغییر به عنوان یک مارکر تشخیصی برای این بیماری، نیاز به تکرار این مطالعه با تعداد نمونههای بیشتر وجود دارد