مقاله غربال باکتري هاي جنس استرپتومايسس داراي فعاليت آنتي باکتريال از خاک هاي منطقه آذربايجان ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۱۸ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: غربال باکتري هاي جنس استرپتومايسس داراي فعاليت آنتي باکتريال از خاک هاي منطقه آذربايجان ايران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرپتومايسس
مقاله فعاليت ضدميكروبي
مقاله ويژگي هاي بيوشيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهناد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: پارسايگانه لاله
جناب آقای / سرکار خانم: منادي سفيدان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منتظم سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي صوفياني صمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: باكتري هاي استرپتومايسس، گرم مثبت، غيرمتحرك و رشته اي مي باشند. استرپتومايسس ها همواره به عنوان يك منبع اصلي توليدكننده متابوليت هاي ثانويه متنوع و آنتي بيوتيك هاي صنعتي جهاني مورد توجه بوده اند. در اين تحقيق، هدف غربالگري خاك به منظور شناسايي جنس استرپتومايسس با خاصيت آنتي باكتريال نمونه هاي خاك از شهرستان هاي تبريز، مرند، خوي، ماكو در ايران، در فصول مختلف سال مي باشد.
روش بررسي: نمونه هاي خاك از شهرستان هاي تبريز، مرند، خوي، ماكو در فصول مختلف سال جمع آوري گرديد. ۱۵۰ ايزوله اكتينومايست از خاك هاي شهرهاي فوق جداسازي شد. اين ايزوله ها به طور وسيعي جهت مطالعه خاصيت ضدميكروبي بر عليه باكتري هاي گرم مثبت و منفي در طي دو مرحله غربالگري اوليه و ثانويه مورد مطالعه قرار گرفتند.
يافته ها: ۲۰ ايزوله فعاليت قوي بر عليه نمونه هاي پاتوژن نشان دادند. نتايج نشان داد كه ايزوله هاي به دست آمده بر عليه باكتري هاي استافيلوكوكوس اورئوس، اشريشيا كلي و پروتئوس ولگاريس با ناحيه بازدارندگي بيشتر از ۱۰ ميلي متر فعاليت قوي داشتند. ۱۲ ايزوله به عنوان اكتينومايست جداسازي شدند. تست هاي بيوشيميايي و مورفولوژيكي براي شناسايي نمونه ها انجام شد و نتايج با استفاده از ماتريكس تعريف شده برجيز بررسي شد. نتايج حاصل از آناليز داده اي بيوشيميايي ۱۸ صفت مورد استفاده، بيانگر اين موضوع بود كه نمونه ها در ۳ گروه قرار دارند گروه اول شامل ۸ نژاد، در يك گروه مشابه بود و گروه دوم ۳ نمونه و يك نمونه متفاوت از بقيه بود. گروه اول با توجه به نتايج، به عنوان جنس استرپتومايسس با گونه هاي متفاوت مشخص شد.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد خاك هاي مناطق مختلف آذربايجان داراي پتانسيل بالقوه اي از تنوع اكتينوميستي مي باشند.