سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید یعقوب سید معصومی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل
عمران عالیشاه – عضوهیات علمی موسسه پنبه کشور

چکیده:

وارد کردن ارقام خارجی یکی ا ز روش های اصلاحی در بین کشورهای مختلف محسوب می شود. با این روش، ارقام مناسب برای مناطق پنبه کاری کشور انتخاب و مورد گزینش قرار می گیرد و یا به عنوان والدین مناسب وارد برنامه های دورگ گیری می شوند. در این تحقیق از میان ارقام خارجی پنبه که در سال های گذشته وارد کشور شده، تعداد ۲۰ رقم انتخاب گردید. که از ویژگی های مهمی مانند زودرسی برخوردار می باشند. این ارقام به طور همزمان در نقاط مختلف پنبه کاری کشور به همراه تعدادی از ارقام تجارتی کشور مورد مقایسه قرار گرفتند . این بررسی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال ۱۳۸۳ در مغان انجام گردید . درتحقیق حاضر علاوه بر مطالعه شاخص های زودرسی، صفات مختلفی از جمله عملکرد چین اول، عملکرد چین دوم، عملکرد کل، وزن متوسط غوزه، تعداد متوسط غوزه در بوته مورد یادداشت برداری و اندازه گیری شد . نتایج تجزیه واریانس و م قایسه میانگین صفات در سال اول نشان داد که ارقام Opal و Beli Izovar به ترتیب با متوسط ۳۹۸۳ و ۳۹۷۵ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد وش را داشتند و Opal و ۴-s-4 با ۹۲ درصد زودرسی در زمره زود رس ترین ژنوتیپ ها قرار گرفتند.