سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ذبیح اله رنجی – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند،
محمدرضا اوراضی زاده – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
سعید واحدی – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
سعید صادق زاده – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

چکیده:

به منظور انتخاب و غربال کردن لاین های متحمل به خش کی تعداد ۱۵ لاین منو ژرم همر اه یک شاهد در قالب طرح بلو ک کامل تصادفی با چهار تکرار در کرج در دو شرایط نرمال و تنش مورد بررسی قرار گرفتند. تنش خشکی در دو نوبت یکی از پس تنک تا حد نقطه پژمردگی گیاه و دیگری پس از آبیاری تنش اول مجددًا تا نقطه پژمردگی ( ۷۵ % رطوبت خا ک تخلیه شده بود ) تدام یافت. در شرایط نرمال آبیاری هر ۱۲ روز یکبار انجام می گرفت . در زمان برداشت ریشه ها توزین و تجزیه کیفی شدند . نتایج نشان داد میانگین عمل کرد ریشه در شرایط نرمال معادل ۳۷/۲۳ تن و در شرایط تنش ۱۸/۷۱ تن بود که معادل ۵۰ % کاهش نشان می دهد. براساس شاخص های تحمل به خشکی (TOL)، تحمل به تنش (STI) و حساسیت به تنش (SSI) لاین ها غربال شده و حداقل با در نظر گرفتن دو مورد از سه شاخص لاین هاری شماره ۲، ۴ و ۷ و ۱۰ متحمل تشخیص داده شده و از شاهد برتر بودند.