سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پریسا ربانی – پردیس دانشکدههای فنی- دانشکد هی مهندسی شیمی
محمد مهدی منتظر رحمتی – پردیس دانشکده های فنی- دانشکده ی مهندسی شیمی
علیرضا کشتکار – سازمان انرژی اتمی ایران- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده علوم
رضا دباغ – سازمان انرژی اتمی ایران- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده علوم

چکیده:

در این تحقیق توانایی چهار گونهی مختلف از جلبکهای قهوهای دریای عمان به نام های Sargassum glaucescens Nizmuddinia zanardini ،Padina australis ،Cystoseira indica ، برای جذب فلز کادمیم از محلولهای آبی در شرایط ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. ظرفیت جذب این جلبکها به شدت تحت تأثیر pH محلول بود به طوریکه با افزایش pH محلول، جذب فلز افزایش یافت. جلبک Cystoseira indica بالاترین ظرفیت را برای جذب یو نهای Cd(II) در pH بهینه ی ۵/۰ مقدار ۸/۳۵ mg/g نشان دا د. علاوه بر pH ، اثر فراوری شیمیایی با فرمالدهید و گلوتارآلدهید% ۱۰ و کلرید کلسیم ۰/۱M روی جذب یونهای Cd(II) ز محلول آبی بررسی شد و مشخص گردید که جلبک Cystoseira indica که با فرمالدهید % ۱۰ فراوری شده بود، در pH معادل ۴/۰ بیشترین میزان جذب را دارد که مقدار آن ۱۹/۴۲mg/g است .