سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا اسدی مقدم – مناطق عملیاتی

چکیده:

هنگامیکه خط لوله ای راه آهن یا جاده ای بزرگ را قطع می نماید معمولا درون غلاف فلزی قرار داده می شود این غلافها لوله را دربرابر تنشهای بیرونی حفاظت کرده امکان بیرون کشیدن راحت لوله را اززیرتقاطع فراهم آورده ونشتی مواد را درصورت سوراخ شدن لوله درزیر تقاطع نشان داده و مواد را به بیرون ازتقاطع هدایت میکنند روش معمولا گذاشتن لوله درون غلاف با کاربرد ردیفی از نگهدارنده های نارسانا است که لوله را ازغلاف جدا نگه میدارد دوسرغلاف نسبت به لوله آب بندی شده و دردوسوی تقاطع هواکش نصب می گردد دربرخی تقاطع ها فضای بین لوله و غلاف با سیال غیرخورنده مانند ژل نفتی پر میگردد این سیال رویه داخلی غلاف و رویه بیرونی لوله درون غلاف را حفاظت می کند دربرخی نقاط برای لوله و غلاف آند فداشونده نصب میگردد و با حفاظت کاتدی موضعی درون و برون غلاف را حفاظت می نماید آسیب های وارده به پوششهای لوله و غلاف بههنگام نصب نفوذ آب و گل مواد خورنده به فضای بین لوله و غلاف ایجاد اتصال کوتاه بین لوله و غلاف نفوذ آب و رطوبت از هواکشها و ایجادخوردگی درصورت ضعیف بودن پوشش و .. مشکلاتی هستند که بایستی به هنگام نصب و درطول مدت کاردهی غلافها مورد توجه قرارگرفته و راه های چاره آنها بکارگرفته شوند پژوهشحاضر تلاشی درجهت شناخت تنگناها و ارایه راه حلهای چاه ساز برای آنهاست