سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین مهری زاده – مرکز تحقیقات فیزیک دانشگاه جامع امام حسین(ع)- تهران
جواد خلیل زاده – مرکز تحقیقات فیزیک دانشگاه جامع امام حسین(ع)- تهران
باقر دیبایی – پژوهشکده سامانههای فوتونیکی دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس تهران
محمدرضا محبی فر – مرکز تحقیقات فیزیک دانشگاه جامع امام حسین(ع)- تهران

چکیده:

هدف این آزمایشآشکارسازی غلظت بخار کلروفرم و بررسی نحوه تغییرات سیگنال، با افزایشفشار گاز بافر و توان لیزرCO2به روشاسپکتروسکوپی فوتوآکوستیکلیزری می باشد. کلروفرم گازی در هوای خشکدر داخل سلول فوتوآکوستیکتخلیه شده تزریق گردید. تابش لیزرCO2 توسط چاپر با فرکانستشدید حدود یککیلوهرتز برای دمشاستفاده گردید. آزمایشدر فشارهای مختلف گاز بافر و نیز در توان های متفاوت انجام پذیرفت. نتایج بهدست آمده نشان می دهند که با افزایشفشار گاز بافر وتوان لیزر، سیگنال افزایشیافته که این نتیجه با رابطه نظری سیگنال فوتوآکوستیکتوافق کامل داشت و در ضمن حساسیت سیستم در حد ppm به دست می آید