مقاله غلظت كربن آلي و پتانسيل تشكيل فرآورده هاي جانبي گندزدايي در آب شرب شبكه توزيع آب تهران در برخي مواقع سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي از صفحه ۵۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: غلظت كربن آلي و پتانسيل تشكيل فرآورده هاي جانبي گندزدايي در آب شرب شبكه توزيع آب تهران در برخي مواقع سال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد آلي طبيعي
مقاله هيدروفيليك
مقاله هيدروفوبيك
مقاله فرآورده هاي فرعي گندزدايي
مقاله كربن آلي محلول (DOC)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ززولي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: محوي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مصداقي نيا عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مواد آلي طبيعي که بر اساس کربن آلي اندازه گيري مي شوند، بواسطه واكنش با كلر موجب تشكيل فرآورده هاي فرعي گندزدايي (Disinfection By-Products) (DBPs) مي گردند كه سرطان زايي بعضي از اين فرآورده هاي فرعي گندزدايي به اثبات رسيده است. فرآيند هاي متداول تصفيه آب قادر به حذف كامل مواد آلي طبيعي در آب نمي باشند. در نتيجه علاوه بر تشكيل فرآورده هاي فرعي گندزدايي، با ورود به شبكه توزيع آب موجب رشد مجدد ميكروارگانيسم ها و ايجاد طعم و بو نامطبوع و مشكلات ويژه مي گردند. لذا هدف از اين مطالعه تعيين غلظت كربن آلي و پتانسيل تشكيل فرآورده هاي جانبي گندزدايي در شبكه توزيع آب شرب تهران در برخي مواقع سال مي باشد.
روش کار: عمل نمونه برداري در طي شش ماه متوالي (شهريور تا بهمن سال ۱۳۸۵) و هر ماه يک نمونه طبق روش استاندارد از چهار نقطه از شبكه توزيع آب شرب تهران انجام گرديد. به علت بروز مشكلات امكان نمونه برداري در ماه هاي گرم سال نبوده است. نمونه ها از نظرpH ، UV254 (جذب نور فرابنفش در طول موج ۲۵۴ نانومتر)،EC ،DOC  وSUVA  مورد آناليز قرار گرفتند.DOC  و UV254 به ترتيب توسط دستگاه TOC آنالايزر و اسپکتروفتومتر اندازه گيري شدند.SUVA  از نسبتUV254  وDOC  محاسبه شد.
نتايج: نتايج اندازه گيري غلظت كربن آلي محلول در چهار نقطه از شبكه توزيع آب شرب تهران نشان داد كه غلظت آنها در تمام نمونه كمتر از ۰٫۷ ميلي گرم در ليتر بوده است. حداقل و حداكثر غلظت كربن آلي محلو ل به ترتيب ۰٫۱۲ و ۰٫۶۸۷ ميلي گرم در ليتر بود. همچنين ميانگين غلظت ۰٫۳±۰٫۱۴ ميلي گرم در ليتر بود. ميانگين مقدار پارامتر SUVA حدود ۱٫۳±۰٫۷ بود. غلظت كربن آلي محلول در شبكه توزيع از تغييرات زماني خاصي پيروي نمي نمايند.
نتيجه گيري: از نتايج مي توان استنباط نمود که تصفيه خانه هاي آب تهران قادر به حذف كامل مواد آلي نمي باشند. مقدار پارامترSUVA  دلالت بر آن دارد كه تصفيه خانه هاي تهران قادر هستند كه بخش اعظم مواد آب گريز را حذف نمايند. بنابراين احتمال تشكيل هالواستيك اسيدها بيش از تري هالومتانها مي باشد.