مقاله غلظت يد ادرار و ميزان يد نمك مصرفي خانوارهاي جنوب تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۲۹۴ تا ۲۹۹ منتشر شده است.
نام: غلظت يد ادرار و ميزان يد نمك مصرفي خانوارهاي جنوب تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غلظت يد ادرار
مقاله نمک يددار
مقاله جنوب تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظري پانته آ
جناب آقای / سرکار خانم: ميرميران پروين
جناب آقای / سرکار خانم: دلشاد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نمك يددار مهم ترين منبع يد دريافتي در ايران است. مطالعه هاي قبلي نشان دادند كه اختلال هاي ناشي از كمبود يد در ايران به طور موثري ريشه كن شده است. هدف اين مطالعه بررسي غلظت يد ادرار و ميزان يد نمك مصرفي خانوارهاي جنوب تهران در سال ۱۳۸۸ است.
مواد و روش ها: يك مطالعه مقطعي در ۹۱ خانوار كه با روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شده بودند، انجام شد. از ۱۴۷ فرد بزرگسال خانوارهاي انتخاب شده (شامل ۸۵ زن و ۶۲ مرد) كه ۱۸ سال و بالاتر سن داشتند، نمونه ادرار ۲۴ ساعته گرفته شد. اندازه گيري غلظت يد و كراتينين ادرار ۲۴ ساعته به ترتيب توسط روش هاي هضم اسيد و Autoanalizer انجام شد. مقدار سرانه مصرف نمك برآورد و ميزان يد نمك هاي مصرفي خانوار با روش تيتر كردن اندازه گيري شد.
يافته ها: ميانگين يد نمك هاي مصرفي خانوار ۱۴٫۷±۱۲٫۷ گاما بود. ۶۴٫۸% آنها ميزان يد كمتر از ۱۰ گاما داشتند. ميانه يد ادرار در جمعيت مورد بررسي ۴۸٫۰ ميكروگرم در ليتر بود، اختلاف معني داري بين مردان و زنان وجود نداشت. ميانه سرانه مصرف روزانه نمك ۹٫۱ گرم برآورد شد. بر اساس طبقه بنديWHO/ICCIDD/UNICEF ،۱۷٫۰ ،۳۰٫۶ ، ۴۵٫۶ و ۶٫۸% شركت كنندگان به ترتيب غلظت يد ادرار بيشتر از ۱۰۰، ۹۹-۵۰، ۴۹-۲۰ و كمتر از۲۰ ميكروگرم در ليتر داشتند.
نتيجه گيري: نمك هاي مصرفي در جنوب تهران داراي مقادير كافي يد نبود و ساكنان جنوب شهر تهران دچار كمبود متوسط يد هستند. يافته هاي اين مطالعه نظارت بيشتر براي بهبود وضعيت تغذيه اي يد را نشان مي دهد و خطر برگشت عوارض ناشي از كمبود يد را در كشور گوشزد مي كند.