سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جهانگرد محمدی – استادیار خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران.

چکیده:

کادمیوم یکی از مهمترین آلاینده ها در محیط زیست بشمار می آید. تجمع کادمیوم در بدن انسان باعث آسیب به کلیه ها و کبد می شود. بمنظور مطالعه اثرات آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های صنعتی در منطقه کمپن واقع در شمال شرقی بلژیک، اقدام به نمونه برداری از سبزیجات مختلف و خاک سطحی باغچه منازل واقع در منطقه شد. با در نظر گرفتن میزان عددی ۰/۱ میلی گرم بر کیلوگرم، بعنوان حد بحرانی کادمیوم برای تمام سبزیجات، حدود۸۵،۷۶،۶۶،۶۰،۴۶ و ۹ درصد از مشاهدات مقادیر بیشتر از حد آستانه بترتیب برای کرفس، کاهو، کلم، تره فرنگی، هویج و سیب زمینی نشان می دهند. بدین ترتیب در منطقه مورد مطالعه، اکثر سبزیجات، بویژه سبزیجات برگی، حاوی مقادیر نسبتاً زیادی کادمیوم می باشند. مطالعه پراکنش مکانی میزان کادمیوم در سبزیجات مختلف نشان داد که کمترین مقادیر کادمیوم عموماً در فواصل بیشتری از کارخانه ها واقع شده است. در حالیکه غالب مقادیر بزرگ کادمیوم در مجاورت کارخانه ها واقع شده است. بیشترین همبستگی بین کادمیوم موجود در گیاه و کادمیوم موجود در لایه سطحی خاک مشاهده میشود. این همبستگی برای سبزیجات برگی بمراتب بیشتر از سبزیجات ریشه ای و غده ای است. علاوه بر آن، همبستگی بین کادمیوم گیاه و پ هاش خاک و درصد رس منفی می باشد. بهترین مدل خطی جهت برآورد کادمیوم موجود در سبزیجات مختلف ارائه گردید.