سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رامین سلماسی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

بدلیل کمبود آباز فاضلابهای شهری و صنعتی بخشهای مختلف تهران جهت آبیاری زمینهای کشاورزی استفاده می شود.نتیجه استفاده از این پسابها و لجن آنها ، تجمع فلزات سنگین در خاکهای این منطقه می باشد که باعث انباشته شدن این فلزات در سبزیجات این منطقه نیز می گردد و در نتیجه مخاطراتی برای ساکنین منطقه بهمراه خواهند داشت. در تحقیق حاضر از چهار نوع سبزیتحت کشت در زمینهای جنوب تهران طی سالهای ۱۳۷۸ الی ۱۳۷۹ نمونه برداری و در آزمایشگاه، فلزات سنگین کرم، کادمیوم و سرب آنها اندازه گیری شد. نتایج این پژوهش نشان داد کهمقادیر برخی فلزات سنگین در گیاهان بیش از حد مجاز است. میانگین مقدار جذب فلزات سنگین مختلف توسط انواع گیاهان به ترتیب زیر تغییر می کند:. Cd<Pb<Cr این بدین معنی است که در واقع گیاهانمختلف رفتارهای متفاوتی رادر جذب کرم نسبت به بقیه عناصر از خود نشان میدهند. از یافته های این پژوهش مشخص می شود کهباید به مخاطرات زیست محیطی آبیاری اراضی جنوب تهران با فاضلابهای شهری و بویژه صنعتی توجه داشت و در صورتیکه نیاز به استفاده از آنها باشد حتما تصفیه ای بر اساس استانداردهای مصارف آبیاریصورت گیرد.