سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد یگانه پرست – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
حسن فضائلی – عضو هیات علمی مؤ سسه تحقیقات علوم دامی کشور
مهدی خجسته کی – پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
مجید ترابی گودرزی – پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم

چکیده:

در این تحقیق،طی سه فصل متوالی پاییز، زمستان و بهار از تعداد ۱۰ گله مجزا، مربوط به سامان های عرفی مختلف مراتع منطقه زاغه سلمان و از هر گله تعداد ۱۵ راس میش جوان، خون گیری بعمل آمد
و غلظت ع ناصر کلسیم و فسفر در سرم خون تعیین و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . نتایج تحقیق نشان می دهد که غلظت کلسیم و فسفر، در فصول مختلف با هم تفاوت بسیار معنی داری دارند (۰/۰۱>P) . میانگین غلظت کلسیم در فصول پاییز، زمستان و بهار به ترتیب ۰/۷۹ ± ۹/۱۹ ، ۰/۶۶ ± ۹/۴۷ و ۰/۴۲ ± ۹/۸۵ وغلظت فسفر ۰/۵۲ ± ۴/۹ ، ۱/۲۵ ± ۴/۳۷ و ۱/۳۷ ± ۵/۱۷ میلی گرم بر دسی لیتر سرم خون بود . در مقایسه میانگین هر یک از گله ها با غلظت مناسب کلسیم و فسفر سرم خون، در مورد کلسیم، هیچ یک از گله ها در فصول مختلف کمبودی نداشته وکلسیم سرم خون آنها بطور بسیار معنی داری بالاتر بود (۰/۰۱>P) ، و در مورد فسفر درفصل پاییز ۷ گله ودر فصل زمستان ۸ گله دچار کمبود فسفر بودند ولی در فصل بهار کمبودی مشاهده نشد.