مقاله غني سازي و جداسازي باکتريوفاژهاي ليتيک عليه ايزوله هاي پسودوموناس آئروژينوزا مقاوم به آنتي بيوتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۸ در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه ۶۶ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: غني سازي و جداسازي باکتريوفاژهاي ليتيک عليه ايزوله هاي پسودوموناس آئروژينوزا مقاوم به آنتي بيوتيک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتريوفاژ
مقاله پسودوموناس آئروژينوزا
مقاله عامل ضد ميکروبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه كرم الديني مهرانگيز
جناب آقای / سرکار خانم: فضلي بزاز بي بي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: قزويني كيارش
جناب آقای / سرکار خانم: افضل آقايي منور
جناب آقای / سرکار خانم: نادري نسب محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: مشكات زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عامل جامه دار سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: يکي از شايع ترين مشکلات در بيمارستان ها ظهور عفونت هاي مقاوم به عوامل ضد ميکروبي است. باکتريوفاژها هيچ فعاليتي عليه سلول هاي حيواني و گياهي ندارند و تنها در باکتري ها قادر به رشد هستند. بنابراين مي توانند بدون زيان رساندن به سلول هاي آلوده به باکتري، به عنوان جايگزين آنتي بيوتيک استفاده شوند. هدف از اين مطالعه غني سازي و جداسازي باکتريوفاژهاي ليتيک عليه ايزوله هاي پسودوموناس آئروژينوزا مقاوم به آنتي بيوتيک بود.
روش بررسي: نمونه هاي باليني بيماران سرپائي و بستري در بخش هاي مختلف بيمارستان قائم (عج) مشهد جمع آوري شد. پس از کشت، تعيين هويت و مقاومت آنتي بيوتيکي، تعداد ۴۳ ايزوله پسودوموناس آئروژينوزا مقاوم به آنتي بيوتيک شناسايي گرديد. باکتريوفاژهاي ليتيک مناسب از فاضلاب تصفيه شده حوضچه سوم بخش سپتيك همان بيمارستان جداسازي شد. اثر باکتريسيدي آنها در دو فاز مايع و جامد بر روي ايزوله هاي مقاوم و جداسازي شده، بررسي گرديد. همه نمونه ها براي غلظت هاي مختلف فاژ تحت شرايط مختلف سه بار ارزيابي شدند. نتايج با استفاده از آزمون آماري من ويتني تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: در هر دو روش لوله و كشت جامد دو لايه، باكتريوفاژها در غلظت بالا، اثرات كامل باكتريسيد بر روي باكتري هاي جداسازي شده مقاوم به آنتي بيوتيك داشتند (P<0.0001).
نتيجه گيري: نتايج نشان داد اثرات باکتريسيد باکتريوفاژها کفايت بالايي دارد و در غلظت هاي بالاي فاژي اين اثرات بيشتر نمايان مي شود.