سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا فرتوک زاده – دکتری مدیریت سیستم ها
غلامرضا توکلی – دانشجوی دکتری مدیریت

چکیده:

مدل EFQM به عنوان مدل تعالی مقبولیت فوق العاده ای پیدا کرده ودردستور کاربسیاری از سازمان های کشورمان قرار گرفته است اما نکته ای که کمتر به آن توجه می شود این است که مدل EFQM مدل اندازه گیری میزان تعالی است و نه موتور تعالی درسازمان آنچه از ارزیبای با مدل EFQM حاصل م ی شود زمینه های بهبوداست که باید وارد موتور تعالی شود سازمانهایی که درفقدان موتور اصلی تعالی به خود ارزیابی می پردازد غالبا پس از مدتی احساس می کنند که به نتایج مورد انتظارشان دست نمی یابند به همین دلیل ما مصمم شدیم که نسبت به تطبیق مدل تعالی EFQM با شرایط حاکم بروزارت دفاع به طراحی مدل تعالی وزارت دفع DQA بپردازیم